Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ιωάννης Μητρόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Π.Μ.Σ.: “Διοίκηση Εκπαίδευσης”» (81320- Ε.Υ. Ι. Μητρόπουλος) (12/03/2021)

Έχει λήξει 2 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ.  757/10-03-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη (1) συμβάσεως μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Π.Μ.Σ.: MANEDU Διοίκηση της Εκπαίδευσης», που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωάννη Μητρόπουλο , καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 29/03/2021


Για να δείτε το Πρακτικό Αξιολόγησης – Άγονη διαδικασία πατήστε εδώ.

Μητρόπουλος Ιωάννης Μητρόπουλος Ιωάννης Μητρόπουλος Ιωάννης Μητρόπουλος Ιωάννης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει