Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Γιώργος Νικολάου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EurAdice: European African Diaspora for an inclusive circular economy» (82776 Ε.Υ.: Γ. Νικολάου) (09/05/2024)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 913/01-05-2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] μιας σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «G.A.101102547 — EurAdice: European African Diaspora for an inclusive circular economy – – Έργο EurAdice , ESF+ Employment and Social Innovation (“EaSI”)», χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης «HORIZON EUROPE 2021-2027», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιώργο Νικολάου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/05/2024

 

Νικολάου Γιώργος Νικολάου Γιώργος Νικολάου Γιώργος Νικολάου Γιώργος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει