Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παραμετρική Μελέτη Απομόνωσης Χουμικών Ενώσεων από τον Λιγνίτη Προσηλίου» (81876 Ε.Υ.: X. Παρασκευά) (17/04/2024)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 911/17-04-2024   Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μιας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παραμετρική Μελέτη Απομόνωσης Χουμικών Ενώσεων από τον Λιγνίτη Προσηλίου», που χρηματοδοτείται από Μεταλλευτική Κοζάνη Ο.Ε και (Μεταλλευτική Εμπορική Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία) Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χριστάκη Παρασκευά του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 29/04/2024

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει