Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Κωνσταντίνος Μπαταργιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μελέτη του γονιδιώματος και των μικροβιακών κοινοτήτων στην ανάπτυξη και παραγωγή εκτρεφόμενης τσιπούρας και λαβρακιού» (80893– Ε.Υ.: Κ. Μπαταργιάς) (23/09/2020)

Έχει λήξει 2 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 716 / 10.09.2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  δυο (2)  συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτη του γονιδιώματος και των μικροβιακών κοινοτήτων στην ανάπτυξη και παραγωγή εκτρεφόμενης τσιπούρας και λαβρακιού», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» (Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 & Μέτρο 3.2.1.)»], με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Μπαταργιά, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιέργειας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΤΟΣ 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 10/10/2020

Κωνσταντίνος Μπαταργιάς Κωνσταντίνος Μπαταργιάς Κωνσταντίνος Μπαταργιάς Κωνσταντίνος Μπαταργιάς
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει