Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εξέταση ενστάσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΦΚ:81700 – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος) (30/09/2021)

Έχει λήξει 53 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια απόφασης της αρ. 782/22-09-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, της υπ’ αριθμ. 64171/25.06.2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & του αρ. 87762/03.09.2021 Πρακτικού Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» ανακοινώνεται το Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την εξέταση των ενστάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών

Μαντζαβίνος Διονύσης Μαντζαβίνος Διονύσης Μαντζαβίνος Διονύσης Μαντζαβίνος Διονύσης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει