Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Κωνσταντίνος Τσεκούρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Από Ποιον και προς Ποιόν: Αποτελέσματα Διάχυσης Γνώσης που σχετίζονται με την Αποτελεσματικότητα των Διαδικασιών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Μάθησης με την ύπαρξη Επιχειρήσεων Υψηλής Μεγέθυνσης και Τεχνολογικής Ετερογένειας – SPILEF» (ΦΚ 81098 – Ε.Υ. Κ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ) (23/09/2020)

Έχει λήξει 2 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 718 / 17-09-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μιας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Από Ποιον και προς Ποιόν: Αποτελέσματα Διάχυσης Γνώσης που σχετίζονται με την Αποτελεσματικότητα των Διαδικασιών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Μάθησης με την ύπαρξη Επιχειρήσεων Υψηλής Μεγέθυνσης και Τεχνολογικής Ετερογένειας – SPILEF», που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πράξης 1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΓΓΕΤ/ΕΛΙΔΕΚ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Τσεκούρα, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 08/10/2020

Τσεκούρας Κωνσταντίνος Τσεκούρας Κωνσταντίνος Τσεκούρας Κωνσταντίνος Τσεκούρας Κωνσταντίνος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει