Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «4D-Printed PIEZOelectric FUnctional MetaMaterials for Enhanced Sensing, Energy Harvesting and Dissipation_4D-PIEZOUMME» (Φ.Κ. 82883 – Ε.Υ. Δ. Σαραβάνος) (28/03/2024)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 908 / 27-03-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «4D-Printed PIEZOelectric FUnctional MetaMaterials for Enhanced Sensing, Energy Harvesting and Dissipation_4D-PIEZOUMME_Αριθμός Πρότασης: 16580» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στο πλαίσιο της δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών) Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) με ID 16618 – Υποέργο 1 (MIS: 5163923)», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΑΡΑΒΑΝΟ του Τμήματος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην σύναψη 3 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης σε εφαρµογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83) ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 07/04/2024

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει