Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών»_ (Φ.Κ. 82821 – Ε.Υ. Ε.Αλμπάνη) (07/12/2023)

Έχει λήξει 7 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 891 (Ο)/ 29-11-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας κα. Ελένη Αλμπάνη, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εφαρµογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/12/2023

ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει