Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Ζωή Λυγερού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποέργο 17 – «Εθνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας – Πανεπιστήμιο Πατρών» του Έργου με τίτλο «SUB3: Εφαρμοσμένη έρευνα στην Ιατρική Ακριβείας μέσω ενός οργανισμού ΝΠΙΔ (Ι.Τ.Ε)»_ΘΕΣΗ ΑΑ4 (Φ.Κ.: 82601 Ε.Υ.: Z. Λυγερού) (10/1/2024)

Έχει λήξει 6 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 894 / 20-12‐2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 17 ‐ «Εθνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας – Πανεπιστήμιο Πατρών» του Έργου με τίτλο «SUB3: Εφαρμοσμένη έρευνα στην Ιατρική Ακριβείας μέσω ενός οργανισμού ΝΠΙΔ (Ι.Τ.Ε)» που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και Ευρωπαϊκούς (NextGeneration EU) πόρους με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα. Ζωή Λυγερού καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής  απασχόλησης  σε  ποσοστό  75% (6 ώρες  ημερησίως), σε εφαρµογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83) ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/01/2024

Λυγερού Ζωή Λυγερού Ζωή Λυγερού Ζωή Λυγερού Ζωή
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει