Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ιατρικής με τίτλο Εξατομικευμένη Ιατρική-Personalized Medicine» (Φ.Κ. 82317 – Ε.Υ. Ε. Κουρέα) (16/05/2023)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 861 / 09-05-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ιατρικής με τίτλο Εξατομικευμένη Ιατρική-Personalized Medicine», που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Ελένη Κουρέα, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σε ποσοστό 25%, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 26/05/2023

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΕΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΕΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΕΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΕΑ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει