Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΚΑΛΗ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κατανοώντας την αρχιτεκτονική του μουσείου για ψηφιακές εμπειρίες (MUSEE) (Αριθμός Πρότασης:2501)» (Φ.Κ. 81940 Ε.Υ.: Κ. Τζώρτζη) (12/04/2022)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 809 / 05-04-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «MUSEE – Κατανοώντας την αρχιτεκτονική του μουσείου για ψηφιακές εμπειρίες» που συγχρηματοδοτείται που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πράξης 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την  κα. Τζώρτζη Καλή, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/04/2022

ΚΑΛΗ ΤΖΩΡΤΖΗ ΚΑΛΗ ΤΖΩΡΤΖΗ ΚΑΛΗ ΤΖΩΡΤΖΗ ΚΑΛΗ ΤΖΩΡΤΖΗ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει