Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ενίσχυση και Βελτιστοποίηση λειτουργίας Υπηρεσιών του Παν. Πατρών/ Υποέργο 1»_ (Φ.Κ. 81737 – Ε.Υ. Π. Δημόπουλος) (21/03/2022)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 806/15-03-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση και Βελτιστοποίηση λειτουργίας Υπηρεσιών του Παν. Πατρών/ Υποέργο 1», που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΛΚΕ που προήλθαν δυνάμει των 130/06-04-2001, 1119/ 13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως του ποσού που συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα υπόχρεων της υπό στοιχεία 81347/Β9/Φ11/435/22-05-2019 Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 107422/Β9/Φ11/629/03-07-2019 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 2859), το ύψος του οποίου προσδιορίστηκε κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση” σε εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Έρευνας & Ανάπτυξης καθ. Παν. Δημόπουλο του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρµογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83),

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 05/04/2022

Δημόπουλος Παναγιώτης Δημόπουλος Παναγιώτης Δημόπουλος Παναγιώτης Δημόπουλος Παναγιώτης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει