Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Αγγελική Καυγά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Next Generation Training on Intelligent Greenhouses (NEGHTRA)» (Φ.Κ. 81421- Ε.Υ.: Α. Καυγά) (02/01/2024)

Έχει λήξει 6 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 894(O) / 20-12-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «621723-EPP-1-2020-EL-EPPKA2-KA: Εκπαίδευση σε ευφυή θερμοκήπια επόμενης γενιάς Next Generation Training on Intelligent Greenhouses (NEGHTRA)», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «ERASMUS+» με Επιστημονική Υπεύθυνη την Δρ. Αγγελική Καυγά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 12/01/2024

Καυγά Αγγελική Καυγά Αγγελική Καυγά Αγγελική Καυγά Αγγελική
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει