Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Βανταράκης Απόστολος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εθνικό πρόγραμμα επιδημιολογίας λυμάτων για την παρακολούθηση, έγκαιρη προειδοποίηση και απόκριση στην περίπτωση κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 στην κοινότητα» (Φ.Κ. 82542 – Ε.Υ. Α.Βανταράκης) (12/05/2023)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 861/ 09-05-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Εθνικό πρόγραμμα επιδημιολογίας λυμάτων για την παρακολούθηση, έγκαιρη προειδοποίηση και απόκριση στην περίπτωση κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 στην κοινότητα», που χρηματοδοτείται από τον Ε.Ο.Δ.Υ., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Απόστολο Βανταράκη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, προτίθεται να προβεί στην σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρµογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), ως κάτωθι::

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 22/05/2023

Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει