Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Σογομών Μπογοσιάν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Υποτροφίας σε έναν (1) υποψ. διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «RACEMAT-IN SITU RAMAN SPECTROSCOPY OF CeO2-BASED MATERIALS» (Φ.Κ. 48980000 – Ε.Υ.: Σ.ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ) (13/10/2021)

Έχει λήξει 1 μήνα πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «RACEMATIN SITU RAMAN SPECTROSCOPY OF CeO2BASED MATERIALS», που χρηματοδοτείται από LUXFER-MEL TECHNOLOGIES (MEL CHEMICALS), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Σογομών Μπογοσιάν, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει  μία (1)  υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,  χρονικής διάρκειας δώδεκα (12)  μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 28/10/2021
Σογομών Μπογοσιάν Σογομών Μπογοσιάν Σογομών Μπογοσιάν Σογομών Μπογοσιάν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει