Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Βασίλειος Αναστασόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Α. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ» (Φ.Κ. 33720000 – Ε.Υ. Β. Αναστασόπουλος) (22/02/2024)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 902/ 14-02-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Α. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ», που χρηματοδοτείται από BRUCE JUDELSON, TRUSTEE OF THE ANDREAS MENTZELOPOULOS FOUNDATION, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναστασόπουλο Βασίλειο, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρµογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 04/03/2024

Αναστασόπουλος Βασίλειος Αναστασόπουλος Βασίλειος Αναστασόπουλος Βασίλειος Αναστασόπουλος Βασίλειος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει