Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «XR2LEARN-PAPERXR – PAper Printing workEr tRaining using eXtended Reality» (82868 Ε.Υ.: X. Ζαρολιάγκης) (22/02/2024)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 903/21-02-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «XR2LEARN-PAPERXR», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης «HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-19», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Χρήστο Ζαρολιάγκη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχ/κων Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 04/03/2024

Ζαρολιάγκης Χρήστος Ζαρολιάγκης Χρήστος Ζαρολιάγκης Χρήστος Ζαρολιάγκης Χρήστος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει