Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «PROTEUS-6G: Programmable Reconfigurable Optical Transport for Efficiently offering Unconstrained Services in 6G» (82858 Ε.Υ.: I. Τόμκος) (25/01/2024)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 899/24-01-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μιας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «PROTEUS-6G: Programmable Reconfigurable Optical Transport for Efficiently offering Unconstrained Services in 6G», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς Πόρους στο πλαίσιο της δράσης «HORIZON EUROPE»,, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ιωάννη Τόμκο, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 05/02/2024

ΤΟΜΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει