Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ευφυές νευρωνικό σύστημα για αμφίδρομη σύνδεση με εξωτερικά πρόσθετα μέλη και τεχνητούς εξωσκελετούς» (82641 Ε.Υ.: Γ. Σωτηροπούλου) (12/01/2024)

Έχει λήξει 6 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 897/10-01-2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  1 (μίας) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Ευφυές νευρωνικό σύστημα για αμφίδρομη σύνδεση με εξωτερικά πρόσθετα μέλη και τεχνητούς εξωσκελετούς” (Ιntelligent neural system for bidirectional connection with exoprostheses and exoskeletons”) και Ακρωνύμιο: NerveRepack, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης  «HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Γεωργία Σωτηροπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 22/01/2024

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει