Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Ηγουμενίδης Μιχαήλ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «PROMOCON: Προαγωγή Ηθικά Ικανού Νοσηλευτή» (82447 Ε.Υ.: Μ. Ηγουμενίδης) (06/03/2024)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 905/06-03-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «PROMOCON: Προαγωγή ηθικά ικανού νοσηλευτή», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή Μιχαήλ Ηγουμενίδη του Τμήματος Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/03/2024

Ηγουμενίδης Μιχαήλ Ηγουμενίδης Μιχαήλ Ηγουμενίδης Μιχαήλ Ηγουμενίδης Μιχαήλ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει