Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Επιστημονική παρακολούθηση των έργων αναβάθμισης υδατικών οικοσυστημάτων Ν/Δ Αιτωλοακαρνανίας», 3ου υποέργου της πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν/Δ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (82439 Ε.Υ.: Κ. Κουτσικόπουλος) (11/05/2023)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 861/09-05-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μίας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επιστημονική παρακολούθηση των έργων αναβάθμισης υδατικών οικοσυστημάτων Ν/Δ Αιτωλοακαρνανίας», 3ου υποέργου της πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν/Δ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5053976», που χρηματοδοτείται από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ], με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Κουτσικόπουλο Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 22/05/2023

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει