Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιοποίηση βιοκτόνων πολυμερικών υλικών, φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, στην απολύμανση γραμμών παραγωγής» (82404 Ε.Υ.: Γ. Μπόκιας) (01/02/2023)

Έχει λήξει 8 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 848/01-02-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιοποίηση βιοκτόνων πολυμερικών υλικών, φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, στην απολύμανση γραμμών παραγωγής», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Μπόκια του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 13/02/2023

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει