Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Σιούτας Σπύρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «safeforanimalandfood: Ολοκληρωμένο σύστημα διαδραστικής παρακολούθησης καταγραφής και βελτιστοποίησης της υγείας των ζώων, της ασφάλειας & ανταγωνιστικότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης, με πεδίο πρώτης εφαρμογής την Φέτα ΠΟΠ Καλαβρύτων» (82403 Ε.Υ.: Σ. Σιούτας) (29/02/2024)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 904/28-02-2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «safeforanimalandfood: Ολοκληρωμένο σύστημα διαδραστικής παρακολούθησης καταγραφής και βελτιστοποίησης της υγείας των ζώων, της ασφάλειας & ανταγωνιστικότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης, με πεδίο πρώτης εφαρμογής την Φέτα ΠΟΠ Καλαβρύτων», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου ΔΡΑΣΗ 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»/ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1-16.2 (ΔΡΑΣΗ 2) “ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ”, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Σπυρίδωνα Σιούτα, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 11/03/2024

 

Σιούτας Σπύρος Σιούτας Σπύρος Σιούτας Σπύρος Σιούτας Σπύρος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει