Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Μπαρούχας Παντελής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Χρήση τηλεπισκοπικών δορυφορικών και επίγειων μέσων για την παραγωγή ασφαλέστερου και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντος στην ελαιοκαλλιέργεια (OLEAS)» (82398 Ε.Υ.: Π. Μπαρούχας) (10/04/2024)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 910/10-04-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Χρήση τηλεπισκοπικών δορυφορικών και επίγειων μέσων για την παραγωγή ασφαλέστερου και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντος στην ελαιοκαλλιέργεια (OLEAS)», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας. ΠΑΑ: Δράση 2 των υπομέτρων 16.1-16.2 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ: ΦΚ82398 / Μ16ΣΥΝ2-00285, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Π. Ε. Μπαρούχα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 22/04/2024

Μπαρούχας Παντελής Μπαρούχας Παντελής Μπαρούχας Παντελής Μπαρούχας Παντελής
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει