Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ερευνητική Υποστήριξη στην ανάπτυξη περιεχομένου παρουσίασης των αναπτυχθέντων προϊόντων του έργου Cyberema» (82391 Ε.Υ.: Η. Αντωνοπούλου) (14/02/2023)

Έχει λήξει 7 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 850/14-02-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 3 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ερευνητική Υποστήριξη στην ανάπτυξη περιεχομένου παρουσίασης των αναπτυχθέντων προϊόντων του έργου Cyberema», που χρηματοδοτείται από την εταιρεία ΜΕΑΖΟΝ Α.Ε., με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αντωνοπούλου Ήρα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/02/2023

Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα Αντωνοπούλου Σωτηρία Ήρα
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει