Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Κωσταντίνος Χατζηλυγερούδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Καινοτόμοι Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Αυτόνομη Εκμάθηση Ρομποτικών Δεξιοτήτων -NOSALRO» (82245 Ε.Υ.: Κ. Χατζηλυγερούδης) (01/03/2023)

Έχει λήξει 7 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 852/01-03-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμοι Μέθοδοι Βελτιστοποίησης για Αυτόνομη Εκμάθηση Ρομποτικών Δεξιοτήτων» (Novel Optimization Methods for Autonomous Skill Learning in Robotics – NOSALRO), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της δράσης «3η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Χατζηλυγερούδη Κωνσταντίνο του Τμήματος Μαθηματικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 13/03/2023

ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει