Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΜΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Περοβσκιτικοί ηλεκτροκαταλύτες για ολοκληρωμένα συστήματα κυψελών μικροβιακής ηλεκτρόλυσης και κυψελών καυσίμου με μεμβράνη ανταλλαγής ανιόντων – PERFORMANCE» (82242 Ε.Υ.: Γ. Μπάμπος) (23/03/2023)

Έχει λήξει 6 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 855/21-03-2023  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μίας  [ 1 ] συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ««Περοβσκιτικοί ηλεκτροκαταλύτες για ολοκληρωμένα συστήματα κυψελών μικροβιακής ηλεκτρόλυσης και κυψελών καυσίμου με μεμβράνη ανταλλαγής ανιόντων – PERFORMANCE», χρηματοδοτείται από  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή κ. Γεώργιο Μπάμπο του Τμήματος  Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 03/04/2023

ΜΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει