Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Ιωάννης Μητρόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Π.Μ.Σ.: MANEDU Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (82233 Ε.Υ.: I. Μητρόπουλος) (29/02/2024)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 904/28-02-2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Π.Μ.Σ.: MANEDU Διοίκηση της Εκπαίδευσης», που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωάννη Μητρόπουλο , καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 11/03/2024

Μητρόπουλος Ιωάννης Μητρόπουλος Ιωάννης Μητρόπουλος Ιωάννης Μητρόπουλος Ιωάννης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει