Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Ιωάννης Μητρόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΜΣ “Διοίκηση Εκπαίδευσης”» (82233 Ε.Υ.: Ι. Μητρόπουλος) (04/04/2023)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 857/04-04-2023  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μιας [ 1 ] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΜΣ “Διοίκηση Εκπαίδευσης”», που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μητρόπουλο Ιωάννη του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 19/04/2023

Μητρόπουλος Ιωάννης Μητρόπουλος Ιωάννης Μητρόπουλος Ιωάννης Μητρόπουλος Ιωάννης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει