Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποέργο 1: Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών» (82205– Ε.Υ.: Α. Ραφαηλίδης) (18/11/2022)

Έχει λήξει 53 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 97310/05.10.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Υποέργο 1: Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Α. Ραφαηλίδηανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 2:00 μ.μ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται: σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ή ηλεκτρονικά στα e-mail: rescom@upatras.gr,  stagoti@upatras.gr

Ραφαηλίδης Απόστολος Ραφαηλίδης Απόστολος Ραφαηλίδης Απόστολος Ραφαηλίδης Απόστολος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει