Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Δημητρέλλος Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εκπόνηση μελέτης βιοποικιλότητας, για τις περιοχές που περιλαμβάνουν τα λατομεία ασβεστολίθου και σχίστη, το εργοστάσιο του Συμβαλλόμενου που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου-Μηλάκι Εύβοιας καθώς και την παράκτια ζώνη που επηρεάζεται από τη λειτουργία τους στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου-Μηλάκι Εύβοιας.» (82181 Ε.Υ.: Γ. Δημητρέλλος) (06/07/2022)

Έχει λήξει 3 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 821/05-07-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [01] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «: Εκπόνηση μελέτης βιοποικιλότητας, για τις περιοχές που περιλαμβάνουν τα λατομεία ασβεστολίθου και σχίστη, το εργοστάσιο του Συμβαλλόμενου  που βρίσκονται στην  ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου-Μηλάκι Εύβοιας καθώς και την παράκτια ζώνη που επηρεάζεται από τη λειτουργία τους στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου-Μηλάκι Εύβοιας. », που  χρηματοδοτείται από Α.Γ.Ε.Τ. _ΗΡΑΚΛΗΣ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Γεώργιο Δημητρέλλο, Ε.ΔΙ.Π.   του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/07/2022

Δημητρέλλος Γεώργιος Δημητρέλλος Γεώργιος Δημητρέλλος Γεώργιος Δημητρέλλος Γεώργιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει