Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για τη χορήγηση Ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TwinAIR: Ψηφικά Δίδυμα Διαχείρισης της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους για υγιεινή διαβίωση» (82178– Ε.Υ.: Σ. Καρατζάς) (18/11/2022)

Έχει λήξει 53 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 104213/25.10.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «TwinAIR: Ψηφικά Δίδυμα Διαχείρισης της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους για υγιεινή διαβίωση»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Σ. Καρατζά ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 2:00 μ.μ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται: σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ή ηλεκτρονικά στα e-mail: rescom@upatras.gr,  stagoti@upatras.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει