Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Μαρία Ρήγκου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ενίσχυση των τεχνικών και μη τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τους τεχνικούς και μηχανικούς έξυπνων πόλεων (SMACITE)» (82165 Ε.Υ.: M. Ρήγκου) (03/02/2023)

Έχει λήξει 8 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 848/01-02-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση των τεχνικών και μη τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τους τεχνικούς και μηχανικούς έξυπνων πόλεων (SMACITE)», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Erasmus+», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την κα. Ρήγκου Μαρία, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 13/02/2023

 

Ρήγκου Μαρία Ρήγκου Μαρία Ρήγκου Μαρία Ρήγκου Μαρία
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει