Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Γεώργιος Πατρινός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Pharmacogenomics Hub in a strengthened IMGGE PharmGenHUB» (82159 Ε.Υ.: Γ. Πατρινός) (23/05/2023)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 864/23-05-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  1 συμβάσεως μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Pharmacogenomics Hub in a strengthened IMGGE PharmGenHUB», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «HORIZON EUROPE 2021-2027», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Πατρινό Γεώργιο του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 02/06/2023

Πατρινός Γεώργιος Πατρινός Γεώργιος Πατρινός Γεώργιος Πατρινός Γεώργιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει