Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Βλάσιος Μαυραντζάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «RELIANCE -Έξυπνη απόκριση αυτο-απομολυνόμενων επιφανειών με νανοεπικάλυψη βιολογικής βάσης για πιο υγιεινά περιβάλλοντα» (82152 Ε.Υ.: B. Μαυραντζάς) (08/12/2023)

Έχει λήξει 7 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 892(O)/06-12-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «G.A.101058570: RELIANCE -Έξυπνη απόκριση αυτο-απομολυνόμενων επιφανειών με νανοεπικάλυψη βιολογικής βάσης για πιο υγιεινά περιβάλλοντα», χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Βλάσιο Μαυραντζά του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/12/2023

Μαυραντζάς Βλάσιος Μαυραντζάς Βλάσιος Μαυραντζάς Βλάσιος Μαυραντζάς Βλάσιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει