Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Μουτόπουλος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «“By ElasmoCatch” – «Παράπλευρα αλιεύματα ελασμοβράγχιων»» (82138 Ε.Υ.: Δ. Μουτόπουλος) (01/06/2022)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 816/31-05-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “By ElasmoCatch” – «Παράπλευρα αλιεύματα ελασμοβράγχιων», που χρηματοδοτείται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων, iSea, και το διακριτικό τίτλο «iSea», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 16/06/2022

Μουτόπουλος Δημήτριος Μουτόπουλος Δημήτριος Μουτόπουλος Δημήτριος Μουτόπουλος Δημήτριος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει