Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ελένη Βογιατζάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Enhancing Young People Skills and Competencies in Social Entrepreneurship by Virtual Reality» (ENTREALITY)» (82101 Ε.Υ.: Ε. Βογιατζάκη) (22/06/2022)

Έχει λήξει 1 μήνα πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 819/21-06-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  ΜΙΑΣ (1)  σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Enhancing Young People Skills and Competencies in Social Entrepreneurship by Virtual Reality» (ENTREALITΥ), που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου Erasmus+ / KA220-YOU – Cooperation partnerships in youth» με Επιστημονικό Υπεύθυνο την κ. Ελένη Βογιατζάκη, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος  Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 07/07/2022

Βογιατζάκη Ελένη Βογιατζάκη Ελένη Βογιατζάκη Ελένη Βογιατζάκη Ελένη
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει