Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CogniX – Ευφυές Πλαίσιο με σκοπό την Ανθρώπινη Γνωστική Μοντελοποίηση σε Πραγματικό Χρόνο βάση Εγκεφαλικών Σημάτων και Οφθαλμικής Συμπεριφοράς» (81972 Ε.Υ.: A. Φείδας) (29/02/2024)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 904/28-02-2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών,  εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μίας  (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “CogniX – Ευφυές Πλαίσιο με σκοπό την Ανθρώπινη Γνωστική Μοντελοποίηση σε Πραγματικό Χρόνο βάση Εγκεφαλικών Σημάτων και Οφθαλμικής Συμπεριφοράς” που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πράξης 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Α. Φείδα,  Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 11/03/2024

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΙΔΑΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει