Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «A Consolidated Control approach for nOnlinear dynamical SysTems: application to aerial robots» (ACCOST)» (81937 Ε.Υ.: X. Μπεχλιούλης) (31/05/2022)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 816/31-05-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «A Consolidated Control approach for nOnlinear dynamical SysTems: application to aerial robots» (ACCOST)», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μπεχλιούλη Χαράλαμπο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 15/06/2022

ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει