Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Βεργίδης Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στο πεδίο Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Εξωτερική Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (81931 Ε.Υ.: Δ. Βεργίδης) (25/05/2022)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 815/24-05-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μιας  [1] σύμβασης  μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητάς στο πεδίο Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Εξωτερική Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας», που χρηματοδοτείται από Διάφορους Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δημήτριο Βεργίδη, Ομότιμο Καθηγητή    του Τμήματος Επιστημών της εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 09/06/2022

Βεργίδης Δημήτριος Βεργίδης Δημήτριος Βεργίδης Δημήτριος Βεργίδης Δημήτριος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει