Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ) “CELL AND GENE THERAPIES: FROM BENCH TO BEDSIDE AND GOOD MANUFACTORING PRACTICES» (81902 Ε.Υ.: Α. Σπυριδωνίδης) (04/04/2024)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 909/03-04-2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ) “CELL AND GENE THERAPIES: FROM BENCH TO BEDSIDE AND GOOD MANUFACTORING PRACTICES”, που χρηματοδοτείται από Διάφορους Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Α. Σπυριδωνίδη του Τμήματος Ιατρικής,  του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 15/04/2024

Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει