Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Γρηγόριος Σιβαλαπένκο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪ́ΝΗΣ Α-ΣΥΝΟΥΚΛΕΪ́ΝΗΣ» (81811 Ε.Υ.: Γ. Σιβολαπένκο) (10/05/2022)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών ύμφωνα με απόφαση της αρ. 813/10-05-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪ́ΝΗΣ Α-ΣΥΝΟΥΚΛΕΪ́ΝΗΣ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ‐ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ‐ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κο Σιβολαπένκο Γρηγόριο του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 25/05/2022

Γρηγόριος Σιβαλαπένκο Γρηγόριος Σιβαλαπένκο Γρηγόριος Σιβαλαπένκο Γρηγόριος Σιβαλαπένκο
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει