Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Αβραάμ Ζεληλίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Α. Λεπτομερής ιζηματολογική μελέτη της Μεσοζωικής ακολουθίας στην Προ-Απούλια ζώνη, στη Δυτική Ελλάδα, και Β. η μελέτη των αποθέσεων του μέσου Τριαδικού έως κατώτερου Ιουρασικού της σειράς των Plattenkalk και η συσχέτιση τους με τα ισοδύναμης ηλικίας ιζήματα στη δυτική Ελλάδα» (81774 – Ε.Υ. Α.ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ) (15/09/2021)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 781 / 15-9-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Α. Λεπτομερής ιζηματολογική μελέτη της Μεσοζωικής ακολουθίας στην Προ-Απούλια ζώνη, στη Δυτική Ελλάδα, και Β. η μελέτη των αποθέσεων του μέσου Τριαδικού έως κατώτερου Ιουρασικού της σειράς των Plattenkalk και η συσχέτιση τους με τα ισοδύναμης ηλικίας ιζήματα στη δυτική Ελλάδα», που χρηματοδοτείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΕ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αβραάμ Ζεληλίδη, Καθηγητή  του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 01/10/2021

Ζεληλίδης Αβραάμ Ζεληλίδης Αβραάμ Ζεληλίδης Αβραάμ Ζεληλίδης Αβραάμ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει