Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ιωάννης Θεοδώρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές Δράσεις Διαχείρισης Κινδύνων Εκτροφής» της Πράξης «Βελτίωση Της Ανταγωνιστικότητας Των Ελληνικών Ιχθυοκαλλιεργειών Μέσω Της Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Ιχθυοπαθολογικής Διάγνωσης & Πρότασης Θεραπείας Νοσημάτων Και Υποστηρικτικών Δράσεων Διαχείρισης Κινδύνων Εκτροφής» (81769 Ε.Υ.: I. Θεοδώρου) (28/06/2022)

Έχει λήξει 4 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 820/28-06-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές Δράσεις Διαχείρισης Κινδύνων Εκτροφής» της Πράξης «Βελτίωση Της Ανταγωνιστικότητας Των Ελληνικών Ιχθυοκαλλιεργειών Μέσω Της Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Ιχθυοπαθολογικής Διάγνωσης & Πρότασης Θεραπείας Νοσημάτων Και Υποστηρικτικών Δράσεων Διαχείρισης Κινδύνων Εκτροφής», που  συγχρηματοδοτείται  από  Ευρωπαϊκούς  (Ευρωπαϊκό  Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2: «Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Ι. Θεοδώρου του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, του Πανεπιστημίου  Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 13/07/2022

Ιωάννης Θεοδώρου Ιωάννης Θεοδώρου Ιωάννης Θεοδώρου Ιωάννης Θεοδώρου
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει