Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Βιομιμητικά νανοσύνθετα 3Δ ικριώματα για αναγέννηση οστού: Ελεγχος της οστεογένεσης μέσω φυσικοχημικών ερεθισμάτων» (81765– Ε.Υ.: Δ. Δεληγιάννη) (27/10/2021)

Έχει λήξει 2 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 787/26-10-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  τριών (3) ανταποδοτικών  υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βιομιμητικά νανοσύνθετα 3Δ ικριώματα για αναγέννηση οστού: Ελεγχος της οστεογένεσης μέσω φυσικοχημικών ερεθισμάτων», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δεληγιάννη Δέσποινα, Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών,   ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 11/11/2021

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει