Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΒΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Σπονδυλωτά Συστήματα Ελέγχου για τη Μεγιστοποίηση της [SUNSETS]- Αξιοποίησης της Ηλιακής Ενέργειας και της Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου από Οικιακά Φ/Β Συστήματα Συζευγμένα με Θερμική Αποθήκευση» (81751– Ε.Υ.: Π. Βοβός) (10/09/2021)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

oΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 780/08-09-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  δύο (2) ανταποδοτικών υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σπονδυλωτά Συστήματα Ελέγχου για τη Μεγιστοποίηση της [SUNSETS]- Αξιοποίησης της Ηλιακής Ενέργειας και της Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου από Οικιακά Φ/Β Συστήματα Συζευγμένα με Θερμική Αποθήκευση», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς(ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «“ERANETs 2019b” – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» , με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Παναγή Βοβό, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/09/2021

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΒΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει