Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Χριστόπουλος Θεόδωρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: DNAseeker – ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΨΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ» (81724 Ε.Υ.: Θ. Χριστόπουλος) (11/04/2023)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 858/11-04-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μιας (1) συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «DNAseeker – ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΨΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του μέτρου 3.1.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Θεόδωρο Χριστόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/04/2023

 

Θεόδωρος Χριστόπουλος Θεόδωρος Χριστόπουλος Θεόδωρος Χριστόπουλος Θεόδωρος Χριστόπουλος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει