Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ιωάννης Δημακοπουλος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε έναν (1) Υποψ. Διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ 2020: Multi.Titan: Πολυφυσική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση της Λειτουργίας του Κλιβάνου της Τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν μέσω Υπολογιστικών Τεχνικών Πολλαπλών Κλιμάκων» (81714 – Ε.Υ.: Ι. Δημακόπουλος) (20/09/2021)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 781 / 15-9-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ 2020: Multi.Titan: Πολυφυσική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση της Λειτουργίας του Κλιβάνου της Τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν μέσω Υπολογιστικών Τεχνικών Πολλαπλών Κλιμάκων.», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της δράσης «Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ 2020» ή χρηματοδοτείται από ΕΛΚΕ Π.Π και ΤΙΤΑΝ Α.Ε., με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ιωάννη Δημακόπουλο  του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 05/10/2021
Δημακοπουλος Ιωάννης Δημακοπουλος Ιωάννης Δημακοπουλος Ιωάννης Δημακοπουλος Ιωάννης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει