Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ UPATRAS IQ 2020 – Multi. Titan: Πολυφυσική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση της Λειτουργίας του Κλίβανου της Τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν μέσω Υπολογιστικών Τεχνικών Πολλαπλών Κλιμάκων» (81714– Ε.Υ.: Ι. Δημακόπουλος) (15/10/2021)

Έχει λήξει 52 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 92320/20.09.2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ UPATRAS IQ 2020 –  Multi. Titan: Πολυφυσική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση της Λειτουργίας του Κλίβανου της Τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν μέσω Υπολογιστικών Τεχνικών Πολλαπλών Κλιμάκων»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ι. Δημακόπουλο  ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ..

Οι ενστάσεις υποβάλλονται: σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ή ηλεκτρονικά στα e-mail: rescom@upatras.gr,  stagoti@upatras.gr

Δημακοπουλος Ιωάννης Δημακοπουλος Ιωάννης Δημακοπουλος Ιωάννης Δημακοπουλος Ιωάννης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει