Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ XOΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ UPATRAS IQ 2020 -Κεραιοσύστημα για Σταθμούς Βάσης 5ης γενιάς στις χιλιοστομετρικές συχνότητες» (81712 Ε.Υ.: Σ. Κουλουρίδης) (21/06/2022)

Έχει λήξει 1 μήνα πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 819/21-06-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας/ιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ UPATRAS IQ 2020 -Κεραιοσύστημα για Σταθμούς Βάσης 5ης γενιάς στις χιλιοστομετρικές συχνότητες», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του Παν/μίου Πατρών με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Σταύρο Κουλουρίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή  του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 06/07/2022

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει